דיני עבודה

management

הודעה בדבר פירוט תנאי עבודה

פורסמו תקנות הודעה לעובד (תנאי עבודה) (צורת עבודה ופרטיה), התשס"ב – 2002.
התקנות מפרטות את הצורה המחייבת של ההודעה אותה חייב המעביד למסור לעובד.
להלן הנוסח המלא של התקנות:

צורת ההודעה

1. (א) הודעה בדבר פירוט תנאי העבודה תיערך לפי טופס 1 שבתוספת.
(ב) הודעה נפרדת על תנאים סוציאליים תיערך לפי טופס 2 שבתוספת.
(ג) הודעה על שינוי בתנאי העבודה תיערך לפי טופס 3 שבתוספת.

פרטים נוספים

2. בהודעה לעובד ייכללו גם פרטים אלה:
(1) הבסיס שלפיו משולם השכר: משכורת חודשית, שכר שעה, שכר יום, שכר שבוע, שכר תוצרת או שכר קיבולת.
(2) תשלום בשווה כסף, אם הוסכם על דרך תשלום זו; ולעניין תשלום בשווה כסף בשיעור קבוע – גם שיעור התשלום.

פטור לסוגי מעבידים

3. מעביד של עובד זר, אשר נתן לעובד הזר חוזה עבודה בהתאם לחוק עובדים זרים יהיה
מעבידים פטור ממתן ההודעה האמורה, וזאת בלי לגרוע משאר חובותיו על פי חוק.

טפסים רלוונטיים

>> טופס 1 (תקנה 1 א'), הודעה בדבר פירוט תנאי עבודה – לחץ כאן.
>> טופס 2 (תקנה 1 א'), הודעה על הפרשת תשלומים בעבור תנאים סוציאליים – לחץ כאן.
>
> טופס 3 (תקנה 1 א'), ההודעה של שינוי בתנאי העבודה – לחץ כאן.

דיני עבודה – מאגר מידע מיוחד

 

לקבלת עדכונים חודשיים ניתן להירשם כאן
Please leave this field empty.