הודעה מוקדמת

חוק הודעה מוקדמת קובע את המועדים המחייבים מעביד למסור הודעה לעובד על פיטוריו.
על פי פסק דין של בית המשפט הארצי לעבודה קיים איסור להוציא עובד לחופשה המגיעה לו במהלך תקופת ההודעה המוקדמת.

להלן פרוט המועדים למתן הודעה מוקדמת:

early-notice-terms

ימי הודעה מוקדמת כוללים ימי מנוחה חודשית.
מעביד רשאי לוותר על עבודת העובד בתקופת ההודעה המוקדמת ובלבד שישלם לו פיצויי בגובה שכרו הרגיל בתקופת ההודעה המוקדמת.
לגבי עובד בשכר על פי שעות/ימים או עובד ששכרו נקבע על פי תפוקה, יקבע השכר הרגיל לצורך תשלום פיצויי עבור הודעה מוקדמת על פי הממוצע בשנים עשר החודשים שקדמו לסיום העבודה.

לקבלת עדכונים חודשיים ניתן להירשם כאן
Please leave this field empty.