שעות עבודה ומנוחה

שבוע עבודה

שעות נוספות הנן שעות העודפות על מספר שעות העבודה הרגילות ביום או על מספר שעות העבודה הרגילות בשבוע.
על פי ההסכם בדבר קיצור שבוע העבודה נקבע כי שבוע עבודה הנו בן 43 שעות וחודש עבודה הנו בן 186 שעות.

שעות העבודה היומיות לעובדים המועסקים 6 ימים בשבוע הנן בדרך כלל 8 שעות ביום במהלך השבוע ו-3 שעות ביום שישי או 6 שעות ביום שישי אחת לשבועיים.
שעות העבודה היומיות לעובדים המועסקים 5 ימים בשבוע הנן 8.6 שעות ביום.

שעות נוספות

החוק אוסר על העסקת עובד בשעות נוספות אלא על פי הוראות מיוחדות בחוק או בהיתר משר העבודה והרווחה.
שר העבודה התקין תקנות על פיהן יום עבודה בענפים מסוימים הנו ארוך יותר מיום עבודה על פי החוק (שמירה – 10 שעות ביום), וכמו כן היתר כללי לעניין העסקה בשעות נוספות.

ההוראות בהיתר הכללי הנן כמפורט להלן:
שבוע עבודה בן 6 ימים      4 שעות נוספות ביום, אך לא יותר מ-12 שעות בשבוע.
שבוע עבודה בן 5 ימים      ביום עבודה רגיל לא יעלה יום העבודה כולל שעות נוספות על 12 שעות, ביום הנוסף שאיננו יום עבודה (בדרך כלל יום שישי) 6 שעות, אך לא יותר מ-15 שעות נוספות בשבוע.

שכר שעה לעובד המועסק במשכורת חודשית הנו שכר חודשי מחולק ל-186 שעות.
שעות נוספות תחשבנה שעות עבודה מעל המכסה היומית או השבועית בהתאם לעניין.

התעריף לתשלום תמורה עבור שעות נוספות הנו:
שעתיים ראשונות – 125% מהשכר הרגיל
כל שעה נוספת – 150% מהשכר הרגיל

עבודה ביום המנוחה

עובד המועסק בשבת או ביום המנוחה השבועי למי שאיננו יהודי, זכאי לתמורה בשיעור 150% מהשכר הרגיל.
לגבי עובד המועסק במשכורת חודשית רשאי המעסיק להמיר את התמורה עבור העבודה ביום המנוחה השבועי בחופש של שעה וחצי בשל כל שעה בה הועסק העובד ביום המנוחה השבועי.

עבודת לילה

עבודת לילה תחשב עבודה ששתי שעות ממנה לפחות הנן בתחום השעות שבין 22:00 לבין 06:00. מכסת שעות עבודה בלילה הנה 7 שעות, משמע שעת העבודה השמינית תחשב כשעה נוספת.
עובד המועסק במפעל בו עובדים במשמרות לא יועסק במשמרת לילה יותר משבוע אחד במהלך שלושה שבועות.

הפסקות עבודה

1. בין יום עבודה למשנהו תהיה הפסקה בת 8 שעות לפחות. במידה וההפסקה קצרה מ-8 שעות, תחשבנה שעות העבודה שלאחר ההפסקה כהמשך יום העבודה הקודם לכל דבר ועניין לרבות תוספת משמרות, שעות נוספות וכו'.

2. המנוחה השבועית תהיה בת 36 שעות לפחות, אך שר העבודה והרווחה רשאי לקבוע בתקנות מנוחה שבועית שתחומה פחות מ-36 שעות אך לא פחות מ-25 שעות.
שר העבודה הפעיל סמכותו וקבע בתקנות כי המנוחה השבועית במפעל העובדים במשמרות, בשרותי תחבורה ציבוריים, בבתי קולנוע, בבתי חולים תהיה פחות מ-36 שעות אך לא פחות מ-25 שעות.

לקבלת עדכונים חודשיים ניתן להירשם כאן
Please leave this field empty.