עבודת נשים

חוק עבודת נשים קובע הוראות לגבי תנאי העסקה של נשים. להלן פרוט חלק מההוראות על פי חוק זה:

 חופשת לידה

1. חופשת לידה הנה 12 שבועות מהם 6 שבועות או פחות, לפי רצון העובדת, לפני הלידה.
2. עובדת שחלתה ואושפזה בבית חולים במהלך חופשת הלידה לתקופה העולה על שבועיים, זכאית להאריך חופשת הלידה למשך תקופת האשפוז אך לא יותר מארבעה שבועות.
3. עובדת שילדה בלידה אחת יותר מילד אחד זכאית להאריך את חופשת הלידה בשבועיים נוספים בשל כל ילד נוסף ובתנאי שהחופשה הנוספת (כולל בשל תקופת אשפוז) לא תעלה על ארבעה שבועות.
4. עובדת שהילד שילדה חייב להיות מאושפז בבית חולים לתקופה של 12 שבועות או יותר במהלך חופשת הלידה זכאית להאריך את חופשת הלידה ב-4 שבועות נוספים והיא תהיה זכאית בשל תקופה זו לדמי לידה נוספים מהמוסד לביטוח לאומי.
5. עובדת שילדה רשאית לוותר על חופשת הלידה העולה על 6 שבועות ולאפשר לבעלה לצאת ליתרת חופשת הלידה במקומה.
6. עובדת שהועסקה אצל אותו מעביד לפחות 24 חודשים רצופים לפני תחילת חופשת הלידה רשאית להאריך את חופשת הלידה. זכותה של העובדת לחופשה נוספת הנה רבע ממספר החודשים שבהם עבדה אצל אותו מעביד, אך לא יותר משנים עשר חודשים. מניין ימי החופשה הנוספים הנו מתחילת השבוע השביעי שלאחר הלידה, משמע לגבי עובדת שלקחה את כל החופשה לאחר יום הלידה וזכאית למעשה לחופשה בת 12 שבועות שלאחר הלידה, קיימת חפיפה של 6 שבועות ראשונים של חופשת הלידה הנוספת.

היעדרות במהלך הריון

עובדת בהריון רשאית להעדר מעבודתה, ללא ניכוי משכרה, לשם בדיקות רפואיות הקשורות בהריון ומבוצעות על ידי רופא נשים או בתחנה לבריאות האם והילד. תקופת ההיעדרות המרבית הנה:
1. לעובדת המועסקת שבוע עבודה מלא יותר מארבע שעות ביום – 40 שעות במהלך ההיריון.
2. לעובדת המועסקת שבוע עבודה מלא עד 4 שעות ביום – 20 שעות במהלך ההיריון.

הגבלת פיטורין

חוק עבודת נשים קובע הוראות לגבי הגבלת פיטורי אישה בתקופת ההיריון, חופשת הלידה חופשה ללא תשלום שלאחר הלידה (על פי הוראות החוק) ובתקופה שלאחר חזרתה לעבודה. להלן תמצית הוראות החוק:
1. אין לפטר עובדת בהריון שעבדה אצל המעסיק ששה חודשים לפחות, אלא באישור שר העבודה והרווחה.
2. אין לפטר עובדת בתקופת חופשת הלידה ובתקופה של 45 יום לאחר חזרתה לעבודה ואין לתת לה בתקופות אלה הודעה על פיטוריה. תקופות אלה לא יכללו במניין ימי ההודעה המוקדמת.
3. אין לפטר עובדת בתקופת החופשה הנוספת ללא תשלום, לה זכאית העובדת מכוח החוק, או בתקופה של 45 יום לאחר חזרתה לעבודה בתום חופשה זו, אלא בהיתר שר העבודה והרווחה.
4. החוק קובע הוראות לגבי הגבלת פיטורי עובדת השוהה במעון נשים מוכות, עובדת העוברת טיפולי הפריה חוץ גופית ועובדת או עובד העוברים טיפולי פוריות.

הפרשות לקרן פנסיה/השתלמות בתקופת חופשת לידה

חוק עבודת נשים ותקנות שהוצאו מכוח החוק, קובעים כי מעביד ששלם עבור עובדת תשלומים להבטחת פנסיה (קרן פנסיה או ביטוח מנהלים לקצבה – להלן "הבטחת פנסיה"), ו/או לקרן השתלמות לפני שהעובדת ילדה, חייב לשלם תשלומים אלה גם בתקופה בה העובדת בחופשת לידה. החובה לביצוע תשלומים כאמור הנה בהתקיים התנאים הבאים:
1. העובדת זכאית לדמי לידה לפי חוק הביטוח הלאומי.
2. בין המעביד לעובדת התקיימו יחסי עובד מעביד כל תקופת ההיריון והעובדת עבדה אצל המעסיק 6 חודשים לפחות סמוך לפני תחילת ההיריון.
3. העובדת שלמה את התשלומים להבטחת פנסיה ולקרן ההשתלמות החלים עליה בשל תקופת חופשת הלידה לא יאוחר מ- 60 ימים מתום חופשת הלידה.

המעביד חייב להעביר את חלקו בתשלומים להבטחת הפנסיה ולקרן ההשתלמות תוך 30 יום מיום שהעובדת המציאה לו אישור על תשלומיה כאמור.
שיעור התשלומים של המעביד ושל העובדת יהיו לפי שכר העבודה הרגיל אילו העובדת הוסיפה לעבוד בתקופת האמורה.

הוראות החוק מתייחסות להפרשות לקרן השתלמות ולהבטחת פנסיה ואינן מתייחסות לתשלומים לקופת גמל או לביטוח מנהלים הוני. לפיכך, מעביד המשלם תשלומים לקופה שאיננה מאפשרת קבלת קצבה, פטור מתשלומים אלה בתקופת חופשת הלידה אלא אם נקבע אחרת בהסכם עם העובדת, בהסכם קיבוצי החל עליו או על פי הנוהג במקום העבודה.

לקבלת עדכונים חודשיים ניתן להירשם כאן
Please leave this field empty.