ניצול הפסדים שוטפים

כאשר לחברה הפסדים שוטפים מעסק, הרי בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה ניתן לקזז כנגדם הכנסות ממקורות אחרים שאינם מעסק. לעומת זאת הפסדים מעסק המועברים משנים קודמות אינם ניתנים לקיזוז כנגד הכנסות ממקורות אחרים.

ניצול האפשרות לקבלת ניכויים וזיכויים אישיים

לקראת תום שנת המס מומלץ לנישומים יחידים להשלים תשלומים לקופת גמל בגין הפרשות סוציאליות שניכויים מותר:

קופת גמל/ביטוח מנהלים/קרן פנסיה

שכירים: בגין רכיבי שכר שהמעביד לא הפריש בגינם סכומים לקופת גמל – לעניין קבלת ניכוי בגובה של עד 5% מההכנסה המזכה או זיכוי בגין ההפקדות שביצע. הסכום המרבי 5,964 ש"ח.

עצמאיים: תשלומים לקופת גמל המזכים ב-7% ניכוי ו-5% זיכוי מההכנסה המזכה. הסכום המרבי 14,400 ש"ח.

עצמאים המפקידים לקופת גמל לקצבה בלבד – זכאים לניכוי בגובה של עד 11% מסכום ההכנסה המזכה, אם שילמו לקופה לפחות 12% מההכנסה המזכה, 19,200 ש"חליחיד שמלאו לו 50 שנה לפני תחילת שנת המס יינתן ניכוי בסכום מוגדל.

קרן השתלמות

החל משנת המס 1996 עצמאים וחברי קיבוצים רשאים להפקיד כספים לצורכי השתלמות בקרן השתלמות. לשם כך הוקמו קופות גמל מיוחדות המשמשות כקרנות השתלמות לעצמאיים.
העצמאיים רשאים להפקיד משנת המס 1997 ואילך בקרנות ההשתלמות הללו את השיעורים המצוינים בטבלה שלהלן. ההוצאה תותר בשיעורים המצוינים לצד סכומי ההפקדות:

deposit-rate

לשכירים – המשכורת השנתית המרבית שההפרשה בגינה לקרן השתלמות פטורה ממס עומדת על 184,800 ש"ח (משכורת חודשית של 15,400 ש"ח).
לעצמאי וחבר קיבוץ – ההכנסה החייבת המרבית שההפרשה בגינה לקרן השתלמות מזכה בניכוי עומדת על 213,000 ש"ח.

הסכום המרבי להפקדה יהיה לכן 14,910 ש"ח, ובהתאם ההוצאה המרבית שתותר תעמוד על 9,585 ש"ח.

תרומות

הסכום המזערי לתרומות – 370 ש"ח.
הסכום המרבי לתרומות – 2,165,000 ש"ח או 30% מההכנסה החייבת לפי הנמוך.
קיימת הגבלה נוספת אם תובעים גם ניכוי בשל מחקר ופיתוח.
זיכוי בגין תרומות ניתן רק לגבי תרומות למוסדות ציבוריים המאושרים לצורך העניין.
שיעור הזיכוי יהיה בגובה 35%.

זיכוי בעד נטולי יכולת

תושב ישראל שהיו לו בשנת המס ילד משותק, עיוור או מפגר בין שהם מוחזקים במוסד ובין שהם מוחזקים בבית, יובאו בחישוב הכנסתו החייבת שתי נקודות זיכוי בשל כל נטול יכולת כאמור ובלבד שלא קיבל זיכוי ממס בשל אותו ילד בעד החזקה במוסד.

שווי נקודת זיכוי בשנת 2005 – 2,136 ש"ח (178 ש"ח לחודש)
שווי 2.25 נקודות זיכוי בשנת 2005 – 4,806 ש"ח.

לקבלת עדכונים חודשיים ניתן להירשם כאן
Please leave this field empty.