הקלות במס לעובד השכיר

Business man in suit looking at the city

לעובד/ת השכיר/ה שלום,

פקודת מס הכנסה אינה מחייבת בדרך כלל שכירים בהגשת דו"ח שנתי, לעומת זאת יש הוראות המאפשרות הקלות במס השוטף המנוכה ממשכורת העובד.
חלק מן ההקלות נותן המעביד ישירות וחלק אחר ניתן לקבל דרך פקיד השומה באזור המגורים. בעלון זה, המיועד לשכירים, ריכזנו את פירוט ההקלות שהעובד זכאי להן במהלך ניכוי המס השוטף ממשכורתו. נשמח לסייע לך בהבהרת ספקות או אי הבנות שנותרו לאחר קריאת עלון זה.

רוב הקלות המס מבוטאות ב-"נקודות זיכוי" שמשמעותן הפחתה מסכום המס.
ערכה של נקודת זיכוי חודשית הוא 178 ש"ח (נכון לינואר 2004) – סכום זה מתעדכן מדי פעם בפעם בהתאם לעליית מדד יוקר המחיה.

הרחבת החובה להגשת דו"ח שנתי למס הכנסה – תקנות מס הכנסה (פטור מהגשת דין וחשבון) (תיקון) התשנ"ח 1998
החל משנת המס 1998 תחול חובת הגשת דו"ח שנתי על ישראלים בעלי נכסים או חשבונות בנק מחוץ לישראל.

הקלות במס

כל תושב ישראל זכאי ל-2.25 נקודות זיכוי, אישה זכאית ל-1/2 נקודת זיכוי נוספת.

עבודה בחלק מהשנה

מי שלא עבד בחלק מן השנה ולא היו לו הכנסות נוספות לבד ממשכורת, זכאי לניכוי מס מופחת ממשכורתו וזאת משום שנקודות הזיכוי הן שנתיות (חישוב המס כולו הוא שנתי מ-1 בינואר ועד 31 בדצמבר) וחלות גם על חודשים שלא הייתה לו בהם הכנסה. את ההקלות בחישוב המס מקבל השכיר מן המעביד. עליו להביא למעביד הוכחות כי בחלק מן התקופה לא היו לו הכנסות, למלא טופס 115 (המופיע מאחורי טופס 101), והמעביד רשאי להקטין את המס המנוכה מן המשכורת, בהתחשב במספר החודשים בהם לא הייתה לשכיר הכנסה חייבת.

אם לא הייתה לשכיר הכנסה משכר עבודה בחלק מהשנה אלא הכנסה מתמלוגים למשרתים במילואים, דמי לידה, דמי פגיעה בעבודה או דמי אבטלה, שמשלם הביטוח הלאומי – שהם הכנסה החייבת במס – יש למלא טופס 116 אצל פקיד השומה באזור המגורים ולבקש תיאום מס.

תיאום של ניכויי מס משכר

אם ההכנסה נובעת מכמה מקורות, רשאי השכיר לערוך תיאום מס באמצעות המעביד או באמצעות פקיד השומה. לשם כך יש למלא טופס 116, הכולל הצהרה מפורטת על כל מקורות ההכנסה, לצרף את כל תלושי המשכורת ולהגישם למעביד הנוסף או לפקיד השומה. המעביד הנוסף יערוך את חישוב המס וינכה את המס מהשכר אצלו בהתאם. אם הוגשה הבקשה לפקיד השומה, הוא ישלח למבקש אישורים בכתב על שיעור המס שיש לנכות מכלל ההכנסה והשכיר יעביר אישורים אלה למעבידים השונים.

תיאום מס כדאי לעובד: כך ימנע תשלום חוסר/עודף מס במשך שנת המס

אישה עובדת

בחישוב המס של אישה עובדת תובא בחשבון 1/2 נקודת זיכוי נוספת (כלומר אישה עובדת זכאית ל-2.75 נקודות זיכוי).
אם לאישה עובדת ילדים, היא זכאית ל-1/2 נקודת זיכוי נוספת בגין כל ילד בשנת הולדתו ("ילוד") ובשנת הגיעו לגיל 18 ("בוגר") ולנקודת זיכוי נוספת בגין כל ילד בשנה שלאחר לידתו ועד לשנה שלפני הגיעו לגיל 18.

משפחה חד-הורית

עובד חד-הורי או עבודת חד-הורית, זכאים להקלה נוספת בתשלום מס ההכנסה באמצעות נקודות זיכוי: נקודת זיכוי בשל היותם משפחה חד-הורית, בנוסף לנקודות זיכוי בגין ילדים.
כדי לקבל את ההקלות, יש למלא טופס 101 וטופס 115 המופיע על גב טופס 101 ולמוסרו למעביד אשר יפחית את סכום נקודות הזיכוי מהמס.

תושבים ביישובי ספר או אזורי פיתוח

תושבי היישובים באזורי הפיתוח או ביישובי הספר, ששם יישובם מופיע ברשימה מיוחדת של מס הכנסה, המתגוררים במקום ברציפות בפועל 12 חודשים ויותר (מהם שישה חודשים לפחות במהלך שנת המס) – זכאים להנחה ממס הכנסה. הנחה זו היא בשיעורים שונים מהשכר, עד לתקרה שנקבעה בתקנות, השונה מישוב לישוב. תושב אחד הישובים שברשימה הממלא אחר שאר התנאים האמורים, ימלא טופס 115 ויצרף אישור הרשות המקומית או הוועד המקומי על היותו תושב קבוע במקום. המעביד יתיר את ההנחה המגיעה בחישוב המס מהשכר.

חיילים משוחררים

החל מתאריך 1.1.2000 נוסף לפקודת מס הכנסה סעיף חדש (39א') המעניק למשתחרר/ת זיכוי על הכנסתו מיגיעה אישית, במשך 24 החודשים הראשונים שלאחר חודש שחרורו מן השירות הסדיר.
שירות סדיר הוא שירות בצה"ל, במשמר הגבול או במשטרה וכן שירות התנדבותי בשירות לאומי. שירות בקבע אינו נחשב כשירות סדיר.

מי זכאי לזיכוי ומה היקפו? מי ששירת 24 חודשים מלאים לפחות זכאי ל-2 נקודות זיכוי חודשיות, ששוויין 356 ש"ח (נכון לינואר 2005).
מי ששירת בין 12 ל-24 חודשים או פחות (אם שוחרר מטעמי בריאות או נכות), זכאי לנקודת זיכוי אחת, ששווייה – 178 ש"ח (נכון לינואר 2005).
הזיכוי יינתן החל ב- 1.1.2000 על כל הכנסה מיגיעה אישית בכל תחום עיסוק, ובכל הענפים, כולל ענפי שירותים.

תקופת הזכאות מהי? מי ששוחרר לפני 1.1.2000 וביום זה טרם חלפו 24 חודשים מיום שחרורו, יקבל זיכוי עבור התקופה מ-1.1.2000 עד תום 24 חודשים מתום חודש השחרור (מידע נוסף ב"אגרת לחייל/ת משוחרר/ת").

עולים חדשים

עולה חדש זכאי להקלות במס במשך 42 חודשים מיום עלייתו ארצה. ההקלה ניתנת באמצעות נקודות זיכוי נוספות על אלה המגיעות לכל תושב:
3 נקודות זיכוי חודשיות במשך 18 החודשים הראשונים לעלייה (כלומר 534 ש"ח)*
2 נקודות זיכוי חודשיות במשך 12 החודשים הבאים (כלומר 356 ש"ח)*
1 נקודת זיכוי (178)* במשך 12 החודשים הנוספים.

מניין 42 החודשים מתחיל עם קבלת תעודת עולה, ונמשך ברציפות גם כאשר לעולה אין הכנסה. לא תובא במניין זה תקופת שירות סדיר בצה"ל או תקופת לימודים במוסד על-תיכוני.
אם העולה לא עבד מספר חודשים במהלך שנת המס, הוא יכול לנצל את נקודות הזיכוי שלו כעולה לשם התחלת הפחתת המסים שעליו לשלם על שכרו באותו חלק מן השנה שבו עבד.
על העולה למלא טופס 115, לצרף אליו תעודת עולה מוכחת ולמוסרם למעביד. המעביד יפחית את נקודות הזיכוי מהמס המנוכה מהשכר.

שים לב: נקודות הזיכוי לעולה חדש מצטרפות לנקודות הזיכוי של תושב רגיל וכך תקבל למשל עולה חדשה, שיש לה שלושה ילדים, בשנה וחצי הראשונות לעלייתה ארצה סך של 8.75 נקודות לזיכוי לפי החישוב:
2.25 נקודות זיכוי בגין תושב.
0.5 נקודות זיכוי בגין היותה אישה עובדת.
3 נקודות זיכוי בגין היותה עולה חדשה.
3 נקודות זיכוי בגין הילדים.

פטור לנכה

נכה שהוכרה לו נכות בשיעור של 100% (או 90% ומעלה בחישוב משוקלל) והוא נכלל באחת מקבוצות הנכים של משרד הביטחון, נכי המלחמה בנאצים, נכי רדיפות הנאצים, נכי פעולות איבה או נכים שהביטוח הלאומי הכיר בהם כמפורט בפקודת מס הכנסה, וכן בעל תעודת עיוור של משרד העבודה והרווחה – זכאים לפטור ממס הכנסה, החל מהים שנקבעה בו הנכות בתנאים אלה:

עד ל- 30.6.2003 הפטור ממס מוגבל בתקרה של הכנסה מעבודה עד לסכום של 41,800 ש"ח לחודש. החל 1.7.2003 יחולו התנאים הבאים:
א. נקבעה לנישום נכות לתקופה של 184 יום או פחות – לא ניתן פטור.
ב. נקבעה לנישום נכות לתקופה שבין 185 ימים לבין 364 ימים, ינתן פטור להכנסה עד לסכום של 59,520 ש"ח.
ג. נקבעה לנישום נכות לתקופה של 365 ימים או יותר, ינתן פטור להכנסה עד לסכום של 496,800 ש"ח.

אם הכנסתו של הנכה מעבודה נמוכה מ-5,010 ש"ח לחודש, אך יש לו הכנסות אחרות (מרכוש, משכר דירה, מריבית וכו') שאינן מיגיעה אישית, הוא פטור מתשלום מס עד לסכום כולל של כ-5,010 ש"ח לחודש (סכומים אלה מתעדכנים מפעם לפעם), כפוף לאותם תנאים לגבי משך תקופת הנכות. לשם קבלת פטור על הנכה שברשותו אישור ממשרד הביטחון, האוצר או הרווחה למלא טופס 115, לצרף את האישור על הנכות ולמסור אותם למעביד. המעביד יפטור את הנכה מניכויי המס עד לסכום האמור.

אם בידי הנכה תעודה אחרת בגין הנכות, עליו למלא טופס 116, בצירוף האישור על הנכות ולהעבירם לפקיד השומה אשר ימסור לנכה תעודת פטור. יש למסור תעודה זו למעביד. עם קבלתה יפטור המעביד את הנכה מניכויי מס עד לסכום האמור.
אם לא קבעה אחת הרשויות (האוצר, הביטוח הלאומי או משרד הביטחון) את שיעור נכותו של הנכה, עליו לבקש מפקיד השומה שיפנה אותו לוועדה לקביעת שיעור הנכות על-פי פקודת מס הכנסה. לשם כך יש למלא טופס 0169 ולשלם אגרה.

אדם שהוכר כנכה מתאריך מוקדם יותר והמס נוכה ממשכורתו ללא מתן הנחת נכה או שהגיש כבר דו"חות למס הכנסה בשנים אלה, יהיה זכאי להחזר מס יתר ששילם. לצורך קבלת ההחזר עליו להגיש בקשה להחזר מס על גבי טופס 0135 ולצרף אישור על הפטור.

זיכוי בגין הוצאות החזקתו של קרוב במוסד

אם קרובו של העובד מוחזק במוסד מיוחד, הוא זכאי להפחתת מס בשיעור של 35% מהסכומים שהוא או בן זוגו שילם לאחזקתו וזאת בתנאים אלה:
>> הזיכוי יינתן לאחזקתם במוסד מיוחד של בן זוג או הורה משותקים לחלוטין, מרותקים למיטה בתמידות, עיוורים או בלתי שפויים בדעתם – או לאחזקתו של ילד משותק או מפגר במוסד מיוחד.
>> הזיכוי יינתן בשל תשלום סכומים העולים על 12.5% מהכנסתו החייבת במס של העובד – לקבלת הזיכוי יש להמציא חשבוניות מקור מהמוסד בו מוחזק הקרוב וכן מידע לאימות זהות בין המשלם לתובע הזיכוי.
>> הורה המבקש זיכוי זה בגין בנו לא יכול לדרוש נקודות זיכוי בגין הילד.

* הורה מותנה בכך שהכנסות נטול היכולת אינן עולות על 135,000 ש"ח (נכון לינואר 2004) והכנסות נטול היכולת ובן זוגו אינו עולות על 221,000 ש"ח (נכון לינואר 2003).
לדוגמא: הכנסות בשנת המס הייתה 100,000 ש"ח. לאחזקת בן משפחתו במוסד אתה משלם 20,000 ש"ח בשנה. העובד יקבל זיכוי של 35% על 7,500 ש"ח (שהוא הסכום העולה על 12,500 ש"ח, השיעור שנקבע כאמור מהכנסתו החייבת ועד לסכום אחזקת בן המשפחה: 12,500-20,000. הזיכוי מגיע אפוא ל-2,625 ש"ח (7,500×35%) – יש להמציא לפקיד השומה אישור רפואי על גבי טופס 127 ולצרף לבקשה בטופס 116 את טופס 116א'. פקיד השומה יאשר את זיכויו במס.

זיכוי בגין ילד נטול יכולת

בגין ילד עיוור, חרש, אילם, משותק או מפגר, חולה בטלסמיה, דיסאוטונמיה, סיסטיק פיברוזיס או מחלה ממארת זכאי אחד מבני הזוג לשתי נקודות זיכוי.
יש להמציא לפקיד השומה אישור רפואי על גבי טופס 127 ולצרף לבקשה בטופס 116 את טופס 116א'. פקיד השומה יאשר בכתב את מתן נקודות הזיכוי.
מתן זיכוי זה מותנה בכך שהכנסות נטול היכולת אינן עולות על 136,000 ש"ח (נכון לינואר 2005) – הכנסות נטול היכולת ובן זוגו אינן עולות על 218,000 ש"ח (נכון לינואר 2005).

ניכוי או זיכוי עבור תשלומים לקופות גמל

ניכוי פירושו הפחתה מסכום ההכנסה החייבת במס שעליה יחושב המס לתשלום. זיכוי פירושו הפחתה מהמס, אשר בו חויב העובד.
א. עובד שממשכורתו מנוכה תשלום לקופת גמל לתגמולים, לקצבה או לביטוח חיים – קופות שאושרו על ידי נציב מס הכנסה – זכאי להקלה ממס. ההקלה ניתנת לו על ידי המעביד.

ב. עובד המשלם בעצמו לקופת גמל כאמור, רשאי לבקש מפקיד השומה שיזכהו בזיכוי בלבד או ממעבידו שיזכהו בניכוי או בזיכוי המגיעים לו בשל תשלומיו אלה.
לשם כך עליו להמציא לפקיד השומה קבלה או אישור על תשלומיו, בצירוף טופס 116. אם למעביד אישור קיבוצי מפקיד השומה למתן הנחות לעובדיו, הוא רשאי להתיר לעובד את הזיכוי או הניכוי, לאחר המצאת קבלה או אישור על תשלומיו.
אם אין למעביד אישור כזה יפנה העובד לפקיד השומה עם טופס 116 ופקיד השומה ישלח לו אישור מתים.

ג. הניכוי או הזיכוי עבור תשלומים לקופת גמל כאמור ניתנים גם לבן זוגו, הוריו או ילדיו של העובד, ובלבד שלא יינתן ניכוי או זיכוי כפול בשל אותו תשלום. הניכוי או הזיכוי ניתנים לעובד ששילם את התשלום או למי שבעדו שולם התשלום; אין אפשרות לחלק את ההנחה ביניהם.

כל שנה נקבעת תקרה מסוימת לזיכוי ולניכוי – פרטים ניתן לקבל במחלקת הניכויים של פקיד השומה.

פיצוי פרישה

פיצויי פיטורין, המשולמים לעובד בעת פרישתו מעבודתו, פטורים ממס בגבולות שנקבעו בחוק:
משכורת חודשית לכל שנת עבודה. סכום הפטור מוגבל עד לתקרה מסוימת ומתעדכן מפעם לפעם (בינואר 2005: 9,980 ש"ח).

נציב מס הכנסה רשאי להגדיל את סכומי הפטור בהתחשב בתקופת השירות של העובד, בגובה שכרו, בתנאי עבודתו ובנסיבות הפרישה (אולם לא מעבר להגבלת סכום הפטור האמור) – לשם כך יש לפנות לפקיד השומה.
את פיצויי הפרישה החייבים במס אפשר לפרוס בחלקים שווים על פני כמה שנים כדי לזכות בהקלה בתשלום המס. פיצויי פרישה ניתן גם להפקיד בתכנית לרצף קיצבה בקופת גמל לקיצבה, הפקדה העשויה להקנות בעתיד פטור נוסף מתשלום מס (אם ההפקדה הייתה מעל 10 שנים) בתנאי שההפקדה נעשתה בידי המעביד לפני הפרישה והבקשה לרצף אושרה על ידי נציבות מס הכנסה.

תרומות

התורם למוסד ציבורי (מוסד המוכר על ידי שר האוצר ואושר על ידי ועדת הכספים של הכנסת) זכאי לזיכוי ממס הכנסה בגובה של 35% מסכום התרומה. לסך התרומות שניתן לקבל עבורן זיכוי שי "רצפה" (מינימום) ו-"תקרה" (מקסימום):
הרצפה מתעדכנת מדי שנה בשנה, והתקרה אינה יכולה לעלות על 30% מההכנסה החייבת במס, או על סכום המתעדכן שנתית, לפי הנמוך ביניהם (בשנת המס 2005 הסכום המזערי לתרומה 370 ש"ח, והמרבי – 2,165,000 ש"ח).

לשם קבלת הזיכוי, יש לצרף קבלות מתאימות מקוריות ולמלא טופס 116. פקיד השומה ישלח לעובד אישור על התרת הזיכוי.

לקבלת עדכונים חודשיים ניתן להירשם כאן
Please leave this field empty.