פטור ממס לנכים או לעיוורים

Professional businessman working at office desk and typing on a laptop, unrecognizable person

א. בפקודת מס הכנסה נקבע (סעיף 9 (5) כי נכה אשר נקבעו לו 100% או 90% נכות ומעלה, בשיטת האחוז הפוחת (במצטבר) או עוור, זכאים לפטור ממס על הכנסתם עד לתקרת הכנסה מסוימת. תקרה זו, המתעדכנת מפעם לפעם, שונה לגבי הכנסה מגיעה אישית (כגון שכר עבודה או הכנסה מעסק או קיצבה או הכנסה שלא מיגיעה אישית כגון שכר דירה ו/או ריבית)*.

עד לש-30.6.2003 הפטור ממס מוגבל בתקרה של הכנסה מעבודה עד לסכום של 41,800 ש"ח לחודש. החל מ- 1.7.2003 יחולו התנאים הבאים:
1. נקבעה לנישום נכות לתקופה של 184 יום או פחות – לא ניתן פטור.
2. נקבעה לנישום נכות לתקופה שבין 185 ימים לבין 364 ימים, יינתן פטור להכנסה עד לסכום של 59,520 ש"ח.
3. נקבעה לנישום נכות לתקופה של 365 ימים או יותר, יינתן פטור להכנסה עד לסכום של 496,800 ש"ח.

ב. נכים אשר שיעור נכותם נקבע ל-100% נכות לצמיתות, על פי החוקים הבאים: חוק נכים (תגמולים ושיקום), חוק נכי המלחמה בנאצים, חוק רדיפת הנאצים, חוק התגמולים לנפגעי איבה וחוק הביטוח הלאומי – זכאים באופן אוטומטי לפטור ממס. פטור ממס זה ניתן לקבל מפקיד השומה על ידי הגשת בקשה בצירוף האישור האמור.

ג. אדם אשר לא נקבעו לו אחוזי נכות על פי אחד החוקים המנויים בסעיף ב', אשר יש לו הכנסה חייבת ועבר אירוע רפואי כלשהו – רשאי לגשת לוועדה רפואית המשותפת למס הכנסה ולביטוח הלאומי.

ד. קבעה הועדה הרפואית את אחוזי הנכות הרפואית ל-100% או 90% ומעלה, בשיטת האחוז המופחת (במצטבר) לצמיתות או לתקופה ארעית, יחול סעיף הפטור עפ"י התנאים המפורטים לעיל. הפטור יחול על נכות רפואית בלבד ולא על נכות תפקודית.

ה. על המבקש הפנייה לוועדה רפואית לפנות אל פקיד השומה לפתוח תיק ולמלא טופס בקשה לפטור ממס על פי סעיף 9 (5) לפקודת מס הכנסה.
לידיעתך, אם לא הייתה לך כל הכנסה החייבת במס לא תהיה משמעות לקביעת הועדה הרפואית לצורך מס הכנסה.

ו. עם קבלת הבקשה יקבל הפונה ממשרד השומה האזורי טפסים 0169 ו-0169 א' והוראת תשלום לאגרה.

ז. מסמכים אלה בצירוף מסמכים רפואיים מתאימים יועברו על ידי הפונה למוסד לביטוח לאומי.
שים לב! המוסד לביטוח לאומי איננו מקבל בקשות לזימון לוועדה רפואית לצורכי מס הכנסה – ללא טופסי הפניה!

ח. לצורך קבלת החזרי מס, אם מגיעים, יתבקש הפונה למלא דו"חות מס לתקופה בה נקבע הפטור.

ט. עיוור המעוניין בהגשת בקשה לפטור ממס, מתבקש להגיש לפקיד השומה תעודת עיוור שנופקה על ידי משרד העבודה והרווחה – השירות לעוור, לאחר 1.1.1994. אם אין בידו תעודה כזו יופנה לוועדה רפואית.

לידיעתך – עבור נכות שהוכרה, ניתן לקבל החזרי מס רטרואקטיבית לתקופה של שש שנים!

לקבלת עדכונים חודשיים ניתן להירשם כאן
Please leave this field empty.