אגרת לגימלאים

management

לגמלאי שלום,

שינויים לא מעטים ניכרים מעתה בחייך עם פרישתך לגמלאות ממקום עבודתך.
בין השאר, גם חלק מהוראות מס הכנסה חלות עליך, כגמלאי, שונות מאלה שחלו עליך כשכיר ועלון זה מיועד להבהירן.

מיהו גמלאי ומהו גיל פרישה?

במדינת ישראל קבע החוק, כי גיל הפרישה לגבר הוא 67 ולאישה 64 שנה. עם זאת נקבעו תנאים מסוימים שבהם גיל הפרישה עשוי להיות מוקדם יותר או מאוחר יותר.
פקודת מס הכנסה הקלה לגבי מקבלי הקיצבה (פנסיה) וקבעה גיל פרישה נמוך מהנהוג במשק (באשר למס): גבר בהגיעו לגיל 65 ואישה בהגיעה לגיל 60.

כמו כן ייראו כמי שהגיעו לגיל פרישה אותם עובדים שהחוק קובע את פרישתם ואת הקצבה שתשולם להם בעקבותיה, כמו עובדי המדינה, כוחות הביטחון, ראשי רשויות מקומיות ועוד.
בחלק ממקרים אלה, אם יש לפורש הכנסה מעסק או מעבודה הפטור ממס על קצבתו עשוי להיות מוגבל זמנית או עד גיל 60/65.

גיל פרישה נמוך מהנהוג נקבע גם לנכה שדרגת הנכות הקבועה שלו היא 75% לפחות.

מהי קיצבה?

לעניין גיל הפרישה, קצבה (פנסיה) היא התשלום החודשי המשולם לגמלאי (או חלילה לשאריו) מהמעביד או מקופת הגמל.
כמו כן, משולמת קצבה חודשית לגמלאי על ידי המוסד לביטוח לאומי.

מהו מענק?

מענק פרישה (או פיצויי פרישה) הוא סכום המשולם לעובד עקב פרישה מהעבודה בתנאים מסוימים.
במקרה של מוות משולם המענק לשארי העובד (או לזכאים אחרים).

מס הכנסה על הקצבה והמענק

  • קצבאות זקנה ושארים שמשלם הביטוח הלאומי פטורות ממס.
  • על קצבה המשולמת מהמעביד או מקופת גמל לאדם שעומד בגיל פרישה יחולו הכללים הבאים: אם קצבתו משולמת מקרן פנסיה ותיקה 35% מהקצבה, עד תקרה מסוימת (בינואר 2005 הייתה התקרה 6,840 ש"ח), המשולמת לגמלאים – פטורים ממס הכנסה. פטור זה מוגבל לסכום המתעדכן מדי פעם בפעם (בינואר 2005 – 2,394 ש"ח). לדוגמה: קצבתך ממקום העבודה היא 7,000 ש"ח לחודש הפטור כיום מוגבל ל- 35% מהכנסה של 6,910 ש"ח לחודש. אם נחשב 35% ממנו (6,910×0.5=2,418) הרי שעל סכום של 2,418 ש"ח מקצבתך לא תשלם מס הכנסה; והסכום החייב במס הוא אפוא 4,582 ש"ח (2,418 – 7,000). אם קצבתך משולמת מקופת ביטוח או מקרן פנסיה חדשה שאושרה לאחר 1.1.95 ואילך, הסכום הפטור בקצבה יקבע על פי הסכום הגבוה מהשניים כגון: 35% מקצבתו המזכה או סכום הקצבה המוכרת. הקצבה המוכרת הינה – קצבה המשולמת מכוח סכומים שחויבו במס בידי העובד בעת הפרשתם לקופה.
  • ההוראות מאפשרות לקבל חלק יחסי מהקצבה מראש, לתקופה מוגדרת. פעולה זו, הקרויה היוון, מקטינה כמובן את סכום הקצבה החודשית בתקופה האמורה בשיעור ההיוון.
  • סכום דמי ההיוון עשוי להיות פטור ממס – כולו או בחלקו. לשם הסדרת העניין יש לפנות לפקיד השומה.

מענק הפרישה

  • מענק הפרישה מחושב לפי מכפלה של משכורת החודש האחרון במספר שנות העבודה. המענק המתקבל פטור ממס, אם כי הפטור מוגבל לסכום מקסימלי בגין כל שנת עבודה. סכום הפטור מתעדכן מעת לעת (בינואר 2005 היה הסכום 9,980 ש"ח).
    לשם קביעת הפטור ניתן להוסיף לחישוב המענק סכומים שנתקבלו בגין מענק הסתגלות, הודעה מוקדמת על פרישה או פדיון ימי מחלה. לא יילקחו בחשבון הפרשי שכר ופדיון ימי חופשה.
  • לעובד שבחלק מתקופת עבודתו עבד במשרה חלקית, יחושב סכום הפטור בהתאם לחלקיות המשרה.
  • נציב מס הכנסה רשאי להגדיל את סכומי הפטור בהתחשב בתקופת השירות של העובד, בגובה שכרו, בתנאי עבודתו ובנסיבות הפרישה (אולם לא מעבר לסכום המקסימלי שהוגבל בחוק). לשם כך יש לפנות לפקיד השומה.
  • מי שזכאי בגין שנות עבודתו למענק ולקצבה גם יחד, יחולו עליו הוראות מיוחדות לעניין הפטור.

לחישוב הפטור יש לפנות למשרד השומה.

מענק עקב מוות

מענק לשארים עקב מוות פטור ממס עד לסכום כפול מהפטור על מענק הפרישה.
סכום הפטור מתעדכן אף הוא מדי פעם בפעם (בינואר 2005 היה סכום 19,970 ש"ח).

פריסת הכנסה

אם קיבלתם סכום פיצוי כולל העולה על סכום המענק הפטור, כמתואר לעיל, תידרש לשלם מס בגין הסכום העודף.

יחד עם זאת, כדי להקל על הפורש, נקבעו כללים לפריסת הכנסה, שמשמעותם חלוקת ההכנסה בחלקים שווים על פני מספר שנים. כך אתה רשאי לבקש לפרוס את מענקי הפרישה ואת היוון הקצבה, החייבים במס, לפי כללי שקבע נציב מס הכנסה. פרישת ההכנסה על פני מספר שנים תביא, קרוב לוודאי, להקטנת המסים על המענק. תוכל לקבל על כך הסברים אצל פקיד השומה. אם פרסת את הכנסתך, חובה עליך למלא טופס 0135 לשכיר בכל שנה בתקופת הפריסה ולהגישו לפקיד השומה.

תשלומים לקופת גמל

אם אתה משלם באופן עצמאי לקופת גמל לתגמולים או לקופת גמל לקצבה (גם במסגרת חברת ביטוח), אתה זכאי לניכוי ממס (כלומר הקטנת סכום המס שיש לשלמו) או לשניהם יחד.
לשם כך יש למלא טופס 0135 לשכיר ולהגישו לפקיד השומה. אם בתחילת שנת המס מלאו לך 50 שנה, אתה זכאי לניכוי מוגדל בגין תשלומיך לקופות הגמל.

לידיעתך, אם יש לך הכנסה אחרת החייבת במס, נוסף על הגמלה שהנך מקבל, יהיה עליך לערוך תיאום מס בתחילת כל שנת מס אצל פקיד שומה.

אנו מאחלים לך פרישה נעימה, ונשמח לעמוד לרשותך בכל שאלה וסוגיה בנושא!

לקבלת עדכונים חודשיים ניתן להירשם כאן
Please leave this field empty.