מלאי, קופה ועודפי מזומנים

Accountancy

ספירת מלאי

יש להיערך לביצוע ספירת מלאי ביום 31 בדצמבר – אם לא ניתן לספור את המלאי במועד זה, ניתן על פי הוראות מס הכנסה לספור את המלאי במועד סמוך לו ככל האפשר ובכל מקרה לא יאוחר מחודש לפני או חודש אחרי מועד זה, בתנאי שיערכו לכל הסידורים לתאום כמותי של תנועות המלאי בין מועד הספירה ובין יום 31 בדצמבר.

פקיד השומה רשאי לדרוש המצאת רשימות מלאי לאחר יום 31 בדצמבר.
יצוין שכל חריגה מיום 31 בדצמבר ביותר מעשרה ימים מחייבת הודעה מראש לפקיד השומה.

במידה וקיים מלאי איטי או מלאי מת עלול להיווצר קושי להוכיח את ערכו לתום השנה, לפיכך יש לשקול "מכירת חיסול" למלאי הנ"ל או עריכת מכרז וקבלת הצעות למכירתו.

ספירת קופה

יש לערוך רשימה מפורטת של ההמחאות והמזומנים המצויים בקופת העסק נכון לתאריך 31 בדצמבר וטרם הופקדו בבנק.

עודפי מזומנים

כספים פנויים המושקעים באמצעים פיננסיים נושאי ריבית או הצמדה (תפ"ס, פת"מ, פק"מ וכו') יגרמו להגדלת ההכנסה החייבת בשנת המס. אם החברה תשקיע כספים פנויים במלאי או במקדמות לספקים לא תיווצר תוספת להכנסה החייבת וזאת מכיוון שעליית ערכם הריאלית והאינפלציונית של פריטים אלה מתחייבת במס רק בעת המימוש.

לקבלת עדכונים חודשיים ניתן להירשם כאן
Please leave this field empty.