ביטוח לאומי – טבלאות מידע

business, people and teamwork concept - group of smiling businesspeople with virtual charts projection meeting on presentation in office

שכר ממוצע במשק על פי החוק לביטוח לאומי

6,964 ש"ח – השכר הממוצע במשק על פי חוק לביטוח לאומי.

שיעור דמי ביטוח לאומי ומס בריאות לשכירים

שיעורים מופחתים של ביטוח לאומי ומס בריאות חלים על שכר/הכנסה עד 3,482 ש"ח.
ההכנסה המזערית לתשלום דמי ביטוח הנה 3,335 ש"ח לחודש ו-17.933 ש"ח לשעה לעובד לפי שעות.

age-working-percent-rate

שיעור דמי ביטוח לאומי ומס בריאות לעצמאי

age-pays-percent-rate

שיעורים מופחתים של ביטוח לאומי ומס בריאות חלים על שכר/הכנסה עד 3,482 ש"ח.
ההכנסה החודשית המזערית לתשלום דמי ביטוח הנה 1,741 ש"ח והתשלום החודשי המזערי הנו 171 ש"ח.
התשלום החודשי המזערי למי שאיננו עובד ואיננו עצמאי הנו 132 ש"ח לחודש.

תקרת ההכנסה לצורך תשלום דמי ביטוח לאומי ומס בריאות הנה 34,820 ש"ח.
בתקופה מתאריך 1 ביולי 2002 ועד 30 ביוני 2003 בוטלה תקרת ההכנסה והתשלומים חושבו מתוך מלוא ההכנסה.

תגמולי מילואים

תגמול מזערי – 111.17 ש"ח ליום | 3,335 ש"ח לחודש

תגמול מרבי – 1,160.67 ש"ח ליום | 34,820 ש"ח לחודש

קצבאות זקנה

הזכות לקבלת קצבת זקנה ללא כל התניה הנה לגבר שמלאו לו 70 שנה ולאשה שמלאו לה 65 שנה.
גבר שמלאו לו 65 שנה ואשה שמלאו לה 60 שנה זכאים לקצבת זקנה לפני גיל 70 או 65 בהתאמה, במידה ואין להם הכנסה העולה על ההכנסה המרבית.
במידה וההכנסה עולה על ההכנסה המרבית תופחת קצבת הזקנה בסכום המהווה 60% מסכום ההכנסה העולה על ההכנסה המרבית ובלבד שסכום קצבת הזקנה לאחר הניכוי לא יפחת מסכום המהווה 10% מסכום הקצבה.

מבוטח אשר ויתר על זכותו לקבלת קצבת זקנה או קצבת זקנה מופחתת עד לגיל 65 שנה (אשה) או 70 שנה (גבר), יהיה זכאי לתוספת קצבת זקנה בשיעור 5% לכל שנת דחייה ובלבד שהתוספת לא תעלה על 25%.

סכום ההכנסה המרבית הנו כמפורט להלן:

לגבי יחיד – 3,969 ש"ח
ליחיד עם תלוי אחד – 5,293 ש"ח
בעד כל תלוי נוסף – 487 ש"ח

תלוי לעניין זה הנו בן זוג  וילד שטרם מלאו לו 18 שנה או ילד שטרם מלאו לו 20 שנה ועיקר זמנו מוקדש להשלמת לימודים במוסד חינוכי על יסודי או ילד שטרם מלאו לו 22 שנה והוא משרת בשרות סדיר בצבא ואו לומד במסלול עתודה שהוכר בפקודות הצבא.
סכום קצבת הזקנה נקבע כאחוז מסכום השכר הממוצע במשק על פי חוק הביטוח הלאומי.

שיעורי קצבת הזקנה הנם כמפורט להלן:

יחיד – 16% מהשכר הממוצע
בן זוג תלוי – 8% מהשכר הממוצע
עבור כל ילד תלוי משני ילדיו הראשונים – 5% מהשכר הממוצע

על פי חוק תכנית החירום הכלכלית יופחת סכום קצבת הזקנה ב-4% לפיכך השכר הממוצע בפועל לצורך חישוב קצבת הזקנה הנו 6,685 ש"ח.

להלן פרוט סכומי קצבת הזקנה:

יחיד – 1,079 ש"ח
זוג – 1,619 ש"ח
יחיד + ילד – 1,416 ש"ח
יחיד + 2 ילדים – 1,753 ש"ח
זוג + ילד – 1,956 ש"ח
זוג + 2 ילדים – 2,293 ש"ח

קצבת ילדים

סכום הקצבה החודשית      מספר ילדים
120                                     1
240                                     2
396                                     3
756                                     4
1,157                                  5
1,558                                  6
401                               לכל ילד נוסף

דמי לידה

מבוטחת שילדה, זכאית לדמי לידה כמפורט להלן:

1. בעד חופשת לידה של 12 שבועות (84 יום) אם שולמו עבורה דמי ביטוח לאומי (כעובדת או כעצמאית), בעד 10 חודשים מתוך 14 חודשים שקדמו ליום הפסקת העבודה בשל הלידה (להלן – "היום הקובע"), או בעד 15 חודשים מתוך 22 חודשים שקדמו ליום הפסקת העבודה.

2. בעד חופשת לידה של 6 שבועות (42 יום) אם שולמו עבורה דמי ביטוח לאומי (כעובדת או כעצמאית), בעד 6 חודשים מתוך 14 חודשים שקדמו ליום הקובע.

דמי הלידה ליום הנם תוצאה של חלוקת השכר ברבע השנה שקדמה ליום הקובע ב-90. תקרת ההכנסה לצורך תשלום דמי הלידה הנה 5 פעמים השכר הממוצע במשק על פי חוק הביטוח הלאומי. על פי חוק תכנית החירום הכלכלית חלה בשנת 2003 הפחתה של 4% בדמי הלידה לפיכך השכר החודשי המרבי לצורך חישוב דמי לידה הנו 33,427 ש"ח ודמי הלידה המרבים ליום הנם 1,114.24 ש"ח.

מענק לידה

יולדת זכאית למענק לידה כמפורט להלן:
ילד אחד – 1,354 ש"ח
שני ילדים – 6,770 ש"ח
עבור כל ילד נוסף – 3,384 ש"ח

קצבת לידה

יולדת שילדה יותר משני ילדים בלידה אחת, זכאית בנוסף למענק לידה לקצבת לידה כמפורט להלן:
שלושה ילדים – 3,455 ש"ח
ארבעה ילדים – 5,183 ש"ח
חמישה ילדים ויותר – 6,910 ש"ח

גמלה לשמירת הריון

מבוטחת שהייתה בשמירת הריון שלושים ימים רצופים לפחות, זכאית לגמלה לשמירת הריון בעד תקופה זו ובעד כל תקופה נוספת של 14 ימים רצופים לפחות. הגמלה היומית לשמירת הריון הנה השכר ברבע השנה שקדמה ליום הראשון לשמירת ההיריון מחולק ב-90, והגמלה המרבית ליום הנה 222.84 ש"ח (השכר הממוצע לפי חוק הביטוח הלאומי פחות 4%, מחולק ל-30).

דמי אבטלה

דמי אבטלה מחושבים על פי שכר ממוצע יומי של המבוטל ב-75 הימים שקדמו ל-1 בחודש שבו החלה תקופת האבטלה. שיעור דמי האבטלה מתוך השכר היומי הממוצע שונה לגבי עובד ששכרו היומי הממוצע עולה על השכר הממוצע היומי במשק (279 ש"ח) לבין עובד ששכרו היומי נמוך מסכום זה.

שיעור דמי האבטלה מתוך השכר היומי הממוצע:

unemployment-benefit-rate

על פי חוק תכנית החירום הכלכלית חלה בשנת 2003 הפחתה של 4% בדמי האבטלה.
סכום דמי האבטלה ליום עבור 125 הימים הראשונים לא יעלה על 279 ש"ח ובעד שאר הימים לא יעלה על 186ש"ח.

תקופת תשלום דמי אבטלה

התקופה המרבית בה ישולמו דמי אבטלה במהלך 12 חודשים רצופים הנה כמפורט להלן:

period-payment-of-unemployment-benefit

הוראות נוספות לעניין תשלום דמי אבטלה ניתן למצוא בחוברת הדרכה של המוסד לביטוח לאומי בקישור הבא כאן.

מענק לחייל משוחרר העובד בעבודה נדרשת

דברי הסבר להוראות החוק בדבר מענק לחייל/ת משוחרר ניתן למצוא באתר המוסד לביטוח לאומי בקישור הבא כאן.

לקבלת עדכונים חודשיים ניתן להירשם כאן
Please leave this field empty.