טיפול בהוצאות והכנסות

management

התרת הוצאות

יש לדאוג לצבירה מלאה ונכונה של כל ההוצאות שיצאו לשם ייצור ההכנסה בשנה הנידונה תוך תשומת לב לנקודות הבאות:

 1. צבירה של מלוא ההוצאות בין הכנסות שתדווחנה בשנה 2005, כולל הוצאות הכרוכות בייצורן אשר טרם נכללות בספרי החשבונות.
 1. למדווחים על בסיס מזומן – תשלום בפועל של הוצאות עד 31 בדצמבר 2005.
 1. כיבודים במקום העסק – עד לתיקון בתקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסוימות, התש"ס – 2000) הסכום המותר לניכוי לכל מכובד היה 15 ש"ח ליום, בתיקון נקבע כי לאור הקושי בענין רישום ודיווח של המכובדים יותרו כהוצאה 80% מההוצאות שהוצאו עבור כיבוד קל בעסק (כיבוד קל – שתייה קרה וחמה, עוגיות וכיו"ב). על אף הקביעה הברורה כי 80% מהוצאות הכיבוד מותרים בניכוי, עדיין עומדת לפקיד השומה הסמכות לבחון מקרים בהם הוצאות הכיבוד נראות מופרזות, כמו למשל לעומת מחזו או לעומת הוצאות בעבר.
 1. הוצאות אירוח – הוצאות אירוח אינן מותרות בניכוי אלא עם כן מדובר באירוח לקוחות/ספקי חו"ל. הן חייבות להיות מלוות בקבלות וברישום המתארח מחו"ל.
 1. מתנות – הוצאות על מתנות לספקים וללקוחות או לעובדים לרגל אירוע אישי מותרות לניכוי עד לסכום של 170 ש"ח לאדם. מתנה הניתנת בחו"ל מותרת לניכוי עד לסכום של 15 דולר לאדם.
 1. הוצאות החזקת רכב – לצורך התרת הוצאות החזקת הרכב יש לרשום את מספר הק"מ במד אוץ בתום יום העסקים האחרון של שנת המס. יש לשמור נתונים אלה על מנת שיהוו בסיס לרישום מספר הק"מ לתחילת שנת המס הבאה. עפ"י תקנות מס הכנסה הוצאות משתנות וקבועות לגבי רכב (פרטי\מסחרי) שנרכש משנת המס 1995 ואילך, תותרנה בניכוי באופן יחסי מעבר ל 9,000 ק"מ הראשונים או 25% מסכום ההוצאה, הגבוה שבהם.

ניכוי בשל פחת רכב פרטי – בהתאם לפרסום לא רשמי של נציבות מס הכנסה זכאים הנישומים  לתביעת ניכוי בשל פחת בגין רכב פרטי על פי הוראות פרק ב' ופרק ג' לחוק התיאומים החל משנת 1995.

יש לוודא את הכללת כל הוצאות הרכב המתייחסות לשנת המס:

 • הוצאות קבועות – ביטוח חובה, ביטוח מקיף, אגרת רישוי, תשלום בגין דמי חכירה (במידה והחכירה היא תפעולית) ופחת.
 • הוצאות משתנות – דלק, תיקונים, טיפולים וחלקי חילוף.
 • הוצאות חניה – ערב התיקון הותרו הוצאות החניה במלואם, התיקון כלל בהוצאות החזקת רכב גם הוצאות חניה שאינה במקום בו מנהל הנישום באורח קבע את עסקו. כלומר, בעקבות התיקון הוצאות החניה שאינה במקום העסק תוכרנה באופן יחסי כאמור (כמו שאר הוצאות החזקת הרכב).
 1. פחת מחשבים – שיעור הפחת השנתי בגין מחשבים אישיים שירכשו משנת המס 1997 ואילך יהיה 33%.

"מחשבים" – מחשבים או מספר יחידות המשמשות יחד כמחשבים הפעילים באמצעות מערכת הפעלה מוכרת והנועדים ליישומים שונים וכן ציוד נילווה המחובר אליהם. נראה ששעורי הפחת המצוינים לעיל חלים גם לגבי רכישת מחשבים משומשים.

"תוכנה" – אותו שעור פחת (33%) חל גם על תוכנות המשמשות את העסק.

 1. הוצאות נסיעה לחו"ל:
 • כרטיס טיסה – במחלקת תיירים או במחלקת עסקים מוכר במלואו.
 • הוצאות לינה – מוכרות על סמך קבלות עד לסכום של 215 דולר ליום – עבור 7 ימים ראשונים, עבור שאר הלינות: עד 91 דולר ללינה מותרות מלוא ההוצאות. מעל 94 דולר ללינה – מותרות הוצאות בשיעור 75% עד 161 דולר.
 • הוצאות שהייה אחרות – יוכרו לפי קבלות עד לתקרה של 60 דולר ליום. אם לא נדרשו הוצאות לינה, מכירים שלטונות המס בהוצאות שהייה בסך 101 דולר ליום ללא צורך בקבלות.
 • שכירת רכב בחו"ל – ההוצאה תוכר עד לתקרה של 47 דולר ליום ע"פ קבלות.
 • הוצאות עסקיות אחרות בחו"ל – טלפונים, פקסים, צורכי ושרותי משרד, אירוח ספקים או לקוחות, השתתפות בכנסים ותערוכות, מותרות לניכוי ללא הגבלה.
 1. אש"ל בארץ – (הסכומים לא עודכנו ע"י שלטונות המס מאז אפריל 1985), 1 ש"ח לארוחת בוקר, 4 ש"ח לארוחת צהריים, 2 ש"ח לארוחת ערב. ההוצאה תוכר רק בעת שהייה במרחק של מעל 10 ק"מ ממקום עבודתכם.
 1. התרת חובות מסופקים כהוצאה – עקב הקושי בהתרת הפרשה לחובות מסופקים כהוצאה לצורכי מס, מומלץ להשלים הליכי גביה (לרבות הנחות, הסדרי תשלום וכד') עד לתום שנת המס. נציין כי חובות אבודים מוכרים כהוצאה רק אם מוכח להנחת דעתו של פקיד השומה כי נעשו כל המאמצים לגבותם.
 1. הוצאות בשל שיחות טלפון ממקום מגורים – במידה והוכח שבית המגורים משמש כמשרד עסקי, יותרו לניכוי הוצאות כך: 80% מההוצאה השנתית או סך כל ההוצאה בניכוי 1,900 ש"ח – על פי הנמוך, וזאת לגבי הוצאות טלפון עד לסך של 19,300 ש"ח בשנה. לגבי הוצאות טלפון מעל 19,300 ש"ח, תותרנה בניכוי כל ההוצאה בניכוי 3,900 ש"ח. (האמור לעיל יחול ללא התחשבות אם השיחות הן בארץ או בחו"ל).
 1. טלפון נייד – הוסף לתקנות מס הכנסה תיקון לפיו הוגבלה התרת הוצאות החזקת טלפון נייד.
  שווי שימוש בטלפון נייד שהועמד לרשות העובד: יש לזקוף לעובד מחצית ההוצאה החודשית או 85 ש"ח לחודש לפי הנמוך והכל בניכוי סכום ההוצאה החודשית ששילם העובד.
  הגבלת ניכוי הוצאות החזקת רדיו טלפון נייד: לא יותר בניכוי הוצאת החזקת טלפון נייד המשמש בייצור הכנסה בסכום של 1,030 ש"ח לשנה או מחצית מההוצאה לפי הנמוך.
 1. אבדן כושר עבודה – תשלום של עד 2.5% מההכנסה החייבת כפרמיה לרכישת ביטוח אבדן כושר עבודה יחשב כהוצאה לצורך מס.
 1. ספרות מקצועית – עיתון או ספרות מקצועית אחרת נחשבים להוצאה לצורך מס, רק אם העיתון מגיע לבית העסק.
 1. כנסים והשתלמויות – ניתן להכיר בהוצאות לשם שמירה על רמתם המקצועית של העובדים בתחום העיסוק שהוצאו במסגרת של השתלמויות, השתתפויות בכנסים וכד'.
 1. עליות ההקמה של אתר אינטרנט – עליות כאמור מתחלקות לשניים:
  עלויות הקמה אתר אינטרנט בחברת "אינטרנט" – למעשה העלויות הכרוכות בהקמת האתר עד לתפעולו השוטף הנן הוצאות חד פעמיות היוצרות נכס חדש אשר ישמש את החברה כ"מקור" אשר ממנו ינבעו הכנסות החברה. במקרה דינן הוצאות הקמת האתר יסווגו כרכוש קבוע, אשר שיעור הפחת הראוי בגינו לדעתנו הנו 33%.
  עלויות הקמת אתר אינטרנט פרסומי בחברה קיימת – ניתן לסווג את העלויות הנ"ל כהוצאות פירותיות שהוצאו לשם פרסום ושיווק ולפיכך הן יותרו בניכוי בשנת המס בה הוצאו.
 1. הפקדות לקופות פיצויים – ניתן להפקיד בקופות הפיצויים עד סוף השנה וליהנות מניכוי ממס. גובה ההפקדה המרבי – עד 8.33% מהשכר השנתי או שכר של חודש אחרון (במקרה של חוסר אחידות בשכר החודשי ניתן להתבסס על שכר ממוצע).
 1. פדיון חופשה וימי הבראה – המעסיק רשאי לנכות הוצאות אלה רק אם שולמו בפועל לעובדים.
 1. הוצאות שיפוצים – הוצאות שיפוצים אשר במהותם הם "שמירה שוטפת על הקיים" יכללו במסגרת הוצאות אחזקה. תשלומים מהותיים אשר במהותם הם בעלי אופי הוני קרי הם משביחים את הנכס אינם מותרים בניכוי ויש להציג אותם במסגרת התוספת לרכוש קבוע ולדרוש פחת בהתאם.

ניכוי הוצאות להתאמת נכס מושכר – תקנות מס הכנסה מאפשרות לשוכר נכס לנכות הוצאות אשר הוצאו לצורך התאמת הנכס המושכר ב-10 שעורים שנתיים שווים. במידה ותקופת השכירות קצרה מ-10 שנים, יתרת ההוצאות שטרם נוכו תותר בשנת השכירות האחרונה.

 1. תרומות – זיכוי בשיעור 35% בגין תרומות ניתן רק לגבי תרומות למוסדות ציבוריים המאושרים לצורך העניין. סכומי התרומה בגינם יינתן הזיכוי מוגבלים, בשנת 2005 יותרו סכומים בין 370 ש"ח ל-2,165,000 ש"ח או עד ל-30% מההכנסה החייבת, כנמוך שבהם.
 1. הוצאות ביגוד – הוצאות שהוציא הנישום לרכישת ביגוד (לרבות נעליים) בעבורו או בעבור עובדו, שנועדו לשמש לצורכי עבודה וניתן לזהות בהם באופן בולט השתייכות לעסקו של הנישום או שעל פי דין קיימת חובה ללבוש את הביגוד, יותרו בניכוי במלואן. אם לא ניתן להשתמש בביגוד שלא לצורכי עבודה (כדוגמת סרבל טיסה, חלוק אחיות, גלימה של עורכי דין, קסדה כיו"ב). במקרה בו מדובר בביגוד שניתן להשתמש בו גם שלא לצורכי עבודה (כדוגמת חליפת מדים ייצוגית לעורכי דין) יותרו בניכוי 80% מההוצאה בלבד.

על פי עמדת נציבות מס הכנסה, במקרה בו מעביד ממן ביגוד עבור עובדיו אשר אינם עומדים בקריטריונים הנ"ל, יחשב הדבר כטובת הנאה ששווייה ייזקף להכנסות העובד.

 1. ניהול עסק מדירת מגורים – לעצמאי או למנהל חברה המנהלים את העסק מדירת המגורים, יותרו בניכוי הוצאות אחזקת משרד (כגון חשמל, ארנונה, ניקיון וכד'), כיחס בין השטח המשמש לצורכי המשרד לכלל שטח דירת המגורים, החלק היחסי של שכר דירה או 80% מחלקה היחסי של ריבית המשכנתה והחלק היחסי של הפחת (כשהדירה הנה בבעלות הנישום בלבד).

 

הכרה בהכנסה

יש לבדוק אם כל ההכנסות הכלולות בחשבונות אכן גובשו והופקו כהכנסה לתום שנת המס ואם הן אינן כוללות הכנסות מראש או מקדמות מלקוחות.

 1. נישומים המדווחים על בסיס מזומן – רשאים לדחות את הכנסותיהם על ידי דחיית התקבולים לתחילת שנת 2006.
 2. הכנסות מעבודות בניה ועבודות ממושכות שמשך ביצוען עולה על שנה:

א. הכנסות מבניין שמשך בנייתו עולה על שנה, בידי קבלן בונה – תדווחנה על ידי הנישום בשנת המס הראשונה שבה היה הבניין או חלק ממנו מחובר לרשת החשמל, או אם נתמלאו לגבי הבניין התנאים לקבלת תעודת גמר בנייה על פי חוק התכנון והבנייה. מומלץ לפיכך לבחון את קיום התנאים בדבר ההכרה בהכנסה אצל קבלן בונה.

ב. מומלץ לבחון את שיעור הביצוע של עבודות מתמשכות, תוך התחשבות בהוראות, לפיהן ביצוע של 25% ומעלה מהעבודה מחייב דיווח על הרווח לצורכי מס, וביצוע של 50% ומעלה מהעבודה מתיר קיזוז הפסד הנובע מהעבודה המתמשכת לצורכי מס.

לקבלת עדכונים חודשיים ניתן להירשם כאן
Please leave this field empty.