הגשת דו"ח מס שנתי

taxation

על פי הוראות פקודת מס הכנסה, חייב כל אדם שיש לו הכנסה חייבת במס בישראל בהגשת דו"ח שנתי למס הכנסה.
בעקבות השינויים בהוראות פקודת מס הכנסה בנושא הכנסות בחו"ל ומיסוי הכנסות מניירות ערך יחול פטור מהגשת דו"ח שנתי על יחיד תושב ישראל לגביו מתקיימים התנאים הבאים:

1. סך כל הכנסתו ממשכורת, מקצבה חייבת במס ממעביד או מקופת גמל, מפיצויי פרישה חייבים במס,
מהיוון קצבה וממימוש מניה שהוקצתה לו כעובד במסגרת סעיף 102 לפקודת מס הכנסה,
לא עלתה על סך של 525,000 ש"ח ונוכה ממנה מלוא המס החל על פי הוראות הפקודה.

2. במידה והייתה לו הכנסה ממספר מעבידים או ממספר מקורות כמפורט בסעיף 1, נוכה רק מאחד הסכומים מס,
כהכנסה יחידה ואילו מיתר הסכומים נוכה מס בשיעור 50% או בשיעור אחר שקבע פקיד השומה.

3. סך כל הכנסתו מדמי שכירות בשל השכרה למגורים החייבת במס בשיעור 10% לא עלתה על 272,000 ש"ח.

4. סך כל הכנסתו שהופקה או נצמחה מחוץ לישראל או ממכירת נייר ערך של חברה תושבת ישראל הרשומה למסחר בבורסה מחוץ לישראל לא עלה על 272,000 ש"ח
ושולמה בשלה מקדמת מס על פי תקנות מס הכנסה (מקדמה בשל הכנסה שהופקה או שנצמחה מחוץ לישראל).

5. סך כל הכנסתו מקצבה שמקורה מחוץ לישראל ואשר הוא פטור לגביה מתשלום מס נוסף בישראל בשל היותו עולה (כאמור בסעיף 9 ג' לפקודת מס הכנסה) לא עלתה על 272,000 ש"ח.

6. הכנסתו מריבית, הפרשי הצמדה ודיבידנד שנצמחה או הופקה בישראל פטורה ממס או במידה והיא חייבת במס על פי הוראות סעיף 125 ג' לפקודת מס הכנסה, נוכה ממנה מלוא המס והיא לא עלתה על 520,000 ש"ח.

7. הכנסתו מניירות ערך הנסחרים בבורסה פטורה ממס או שנוכה ממנה מלוא המס על פי הוראות פקודת מס הכנסה.

8. מהכנסתו הנוספת נוכה מס בשיעור 50% או באישור פקיד השומה בשיעור שאיננו נמוך מ-30% והיא איננה עולה על סך של 272,000 ש"ח.

הפטור מהגשת דו"ח שנתי לא יחול במקרים הבאים:

1. יחיד שהוא או בן זוגו או ילדו שטרם מלאו לו 18 שנה הנם בעלי שליטה בחברה ישראלית (מחזיקים לפחות 10% מהמניות, או בזכות למנות מנהל)
ויחיד שהוא או בן זוגו וילדו שטרם מלאו לו 18 שנה הנם בעלי שליטה בחבר בני אדם תושב חוץ ושאינם "עולים חדשים" כאמור בסעיף 14 (א) לפקודת מס הכנסה.

2. הכנסתו החייבת כוללת הכנסה של בן זוגו והם אינם רשאים לתבוע חישוב נפרד בהתאם להוראות סעיף 66 לפקודת מס הכנסה.

3. יחיד שהכנסתו או הכנסת בן זוגו כללה בשנת המס מענק פרישה או מוות שמקורו בפריסה שבוצעה בשנים קודמות.

4. יחיד שהכנסתו או הכנסת בן זוגו כללה שכר ספורטאים כהגדרתו בצו מס הכנסה.

5. יחיד שהיה חייב בהגשת דיו וחשבון עבור שנת מס קודמת.

6. יחיד שבשנת המס היה לו או לבן זוגו או לילדו שטרם מלאו לו 18 שנים, נכס חוץ או סכום בתאגיד בנקאי מחוץ לישראל ששוויו במהלך שנת המס היה 1,514,000 ש"ח לפחות,
או זכות בחבר בני אדם תושב חוץ שאיננו חברה שניירות הערך שלה נסחרים בבורסה.

7. יחיד שייצר בשנת המס נאמנות או שקיבל מכספי נאמנות סכום העולה על 100,000 ש"ח.

* תושב חוץ שהייתה לו הכנסה שנצמחה או הופקה בישראל, יהא פטור מהגשת דו"ח בישראל אם מההכנסה נוכה מלוא המס על פי סעיפים 161, 164 או 170 לפקודת מס הכנסה
וההכנסה הנה מפעילות מעסק או משלח יד שנמשכה לא יותר מ-180 יום במהלך שנת המס או ממשכורת, מקצבה, מדיבידנד, ריבית ודמי שכירות.

זקוקים לסיוע והכוונה בעת הגשת דוח שנתי למס הכנסה?
פנו אלינו עוד היום לייעוץ מקצועי בנושא!

חייגו עכשיו: 03-5351717
דוד בן יעקב, רואה חשבון [email protected]
ענת נהרי, רואת חשבון [email protected]

לקבלת עדכונים חודשיים ניתן להירשם כאן
Please leave this field empty.