הניוזלטרים שלנו

עדכונים לחודש נובמבר 2017
הפקדות ועדכונים לקראת סוף השנה; הקדמת תשלומים לביטוח לאומי; הוראות הפקדת תשלומים לקופות גמל; הקלות להורים בהליך קבלת נקודות זיכוי בגין ילדים נטולי יכולת; קבלת 'אישור תושב'; גביית שומת מע"מ חלקית; הגבייה הרטרואקטיבית על העסקת עובדים זרים.
עדכונים לחודש אוקטובר 2017
שכר המינימום יעלה ל-3,500 ש"ח; דיווח על הפקדות לקופות גמל בקובץ דיווח אחיד; פטור מניכוי מס במקור לעוסקים פטורים חדשים; ועדת הכספים נערכת לקראת שינוי המדיניות בנוגע לחישוב שווי השימוש ברכב צמוד; מעסיקי עובדים זרים יחויבו בתשלום היטל העסקת עובדים זרים; קיזוז הפסדים
מהכנסות שיופקו בעתיד בלבד.
עדכונים לחודש ספטמבר 2017
עדכון סכום התקרה לתשלומי מסים בכרטיסי אשראי באתר רשות המסים; תזכורת להפרשה לפנסיה לקראת סוף השנה; הורים לילדים שעברו ועדת השמה יתכן וזכאים לשתי נקודות זיכוי; הקטנת שיעור המס על משיכת דיבידנדים; מיסוי בעל מניות מהותי בשל משיכה מחברה; אישורי מחלה; בדיקת זכאות לקבלת מענק עבודה.
עדכונים לחודש אוגוסט 2017
הטבות במס להורים עם ילדים קטנים; מענק עבודה לשנת 2016; עמלות הסליקה של "אמריקן אקספרס" ו"דיינרס" יופחתו ב-%50; החוק להסדרת הלוואות המונים; העלאת תקרת התשלום באשראי למוסדות המדינה; עובד יוכל לקבל את תלוש השכר בדואר אלקטרוני ולא מודפס; דחיית המועד האחרון להגשת הצהרה על דירת מגורים ותשלום המס לפי חוק מס ריבוי דירות.
עדכונים לחודש יולי 2017
שכר מינימום לבני נוער עובדים; דמי הבראה בהתאם לוותק במקום העבודה; יתרות צבורות בקופה מרכזית לפיצויים; התגמול למשרת מילואים עצמאי יגדל ב-%25; שיטת חישוב חדשה לפיצויי פיטורים לעובד שעתי - פס"ד ארצי חדש; פטור מאגרות ופיקוח הרשות לניירות ערך להלוואות המונים לעסקים עד סכום של מיליון ₪; דחיית מועד דיווח ותשלום לפי חוק מס ריבוי דירות.
עדכונים לחודש יוני 2017
הגדלת נקודות זיכוי להורים - הוראת שעה; מעסיק לא יחייב עובד ביום מחלה בודד, אם ניכה שכר עבורו; הצו לביטול המכס על נעלים; הלוואות המונים - גם לעסקים הקטנים; רשות המסים הודיעה על נוהל "גילוי מרצון" חדש שיפורסם בספטמבר 2017.
עדכונים לחודש מאי 2017
תכנית משרד האוצר להשוואה והגדלת נקודות זיכוי להורים; ביטול מס הקניה על טלפונים סלולריים; נוהל פיקדון למסתננים; מיסוי חברות הארנק במסגרת חוק ההסדרים; הקטנה שיעור המס למשיכת דיבידנד; מיסוי משיכות כספים מחברה במסגרת חוק ההסדרים; מועד הדיווח לרשות לפי חוק מיסוי ריבוי נכסים.
עדכונים לחודש מרץ 2017
הארכת חופשת הלידה; הסדרת חוק התשלומים לספקים במשק; מועד הדיווח לרשות המסים על פי חוק מיסוי ריבוי כנסים; ביטוח לאומי רשאי לגבות ממעסיק שלא דיווח/שילם עבור עובדו; חישוב שווי שימוש ברכב לפי תקנות מס הכנסה; החתמת שעון נוכחות ביומטרי במקום העבודה.
עדכונים לחודש פברואר 2017
תשלום מופחת לאגרה שנתית לרשם החברות; פנסיה לעצמאים; אישור דו"חות שנתיים במהלך אוטומטי מהיר; הרפורמה להקלות במיזוגים ופיצולים של חברות; הגשת הצהרה לרשות המסים למי שבבעלותו 3 דירות או יותר; תקרת מחזורי עסקאות; תדירות דיווח לרשויות; הפחתת מס החברות והעלאת מס יסף.
עדכונים לחודש ינואר 2017
עדכון תקרת מחזורי עסקאות ותדירות דיווח לרשויות; גמלת ימי אבל גם לעצמאים; מיסוי פעילות במטבעות וירטואליים; מס על הכנסות משכר דירה; מידע וכלים מחשובים לחישוב מס ריבוי דירות; פטור ממע"מ להשכרת דירות למגורים גם למלכ"רים ועמותות; הגשת דוח אחד עבור חייבי דיווח מפורט למע"מ.
לקבלת עדכונים חודשיים ניתן להירשם כאן
Please leave this field empty.