Свяжитесь с нами для консультации: 03-5351717

דמי מחלה
על הוראות חוק דמי מחלה שחשוב להכיר ולדעת
דמי הבראה
על תעריף דמי הבראה ומספר ימי ההבראה
הגבלת פיטורים
הנסיבות האוסרות על מעסיק לפטר עובד/ת
הגנת שכר
סכומי שכר שאינם ניתנים לעיקול
הודעה מוקדמת
מועדים למתן הודעה מוקדמת לפיטורים
הוצאות נסיעה
השתתפות מעביד בהוצאות נסיעה לפי החוק
הסכם קיבוצי כללי
הודעה מוקדמת על-פי הסכם קיבוצי כללי
חופשה שנתית
ימי חופשה לעובד ע"פ החוק והסכם קיבוצי כללי
עבודת נשים
הוראות תנאי העסקה של נשים בישראל
פיצויי פיטורים
פיטורים, התפטרות וכל מה שחשוב לדעת מסביב
קנסות תעבורה
איסור על המעביד לשלם קנסות תעבורה
שכר מינימום
עיקרי זכויות העובד לפי חוק שכר מינימום
שעות עבודה ומנוחה
ההוראות המרכזיות בחוק שעות עבודה ומנוחה
תוספת יוקר
מידע אודות תוספת היוקר בישראל
לקבלת עדכונים חודשיים ניתן להירשם כאן
Please leave this field empty.